Obavjest o provođenju Javnog poziva za iskazivanje interesa za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa područja Grada Zavidovići

Dešavanja

Dana 17.03.2023. godine, Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova raspisala je javni poziv za iskazivanje interesa za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa područja Grada Zavidovići

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet javnog poziva.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz Prijavu na Javni poziv potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

– Prijedlog projekta za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa područja grada Zavidovići sa ponudom cijene zbrinjavanja pasa,

– Kopija Rješenja o registraciji za traženu djelatnost,

– Kopija Uvjerenja o poreskoj registraciji – identifikacioni broj,

– Podaci o pravnom licu ili udruženju kao podnositelju zahtjeva (naziv i sjedište pravnog lica ili udruženja),

– Podaci o odgovornoj osobi (ime i prezime, kopija lične karte),

– Izjavu o planiranom broju zaposlenika zaduženih za brigu o psima, njihova stručna

sprema i poslovi koje će obavljati,

– Kratak opis dosadašnjeg iskustva na poslovima uklanjanja, zbrinjavanja i udomljavanja

pasa lutalica,

– Način osiguranja veterinarske zaštite pasa – Ugovor sa veterinarskom stanicom,

– Dokaz o posjedovanju opreme za hvatanje pasa u skladu sa Zakonom,

– Dokaz o posjedovanju aktivnog žiro računa.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana prijave na Javni poziv.

DOSTAVA PRIJAVA

Prijave dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj tabli grada Zavidovići.

Neće se uzeti u razmatranje prijave fizičkih, pravnih lica ili udruženja koja ne dostave svu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom.

Sa licem čija prijava bude odabrana kao najbolje ocjenjena bit će potpisan ugovor.

Prijave slati u zatvorenoj koverti na adresu:

GRAD ZAVIDOVIĆI

Safvet-bega Bašagića, broj 9, 72220 Zavidovići, putem pisarnice grada Zavidovići ili preporučenom pošiljkom sa naznakom

– „Prijava na Javni poziv za iskazivanje interesa za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa područja grada Zavidovići“.

PREUZIMANJE

Javni poziv za iskazivanje interesa za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica na području Grada Zavidovići

Izvorni Članak: zavidovici.ba