U dosadašnjem radu OV Zavidovići napravljeni su pomaci za unapređenje života građana

Dešavanja

…ALI IZOSTALE MJERE KOJE SE BAVE PITANJIMA MLADIH.

Centri civilnih inicijativa (CCI) su na današnjoj konferenciji za medije, u Zavidovićima, predstavili rezultate monitoringa rada Općinskog vijeća Općine Zavidovići za period od 01. 01. do 30. 06. 2021. Utvrđeno je da je Općinsko vijeće konstituisano u skladu sa rokovima i propisima.

Nakon što je Centralna izborna komisija BiH 15.12.2020. godine objavila službene rezultate izbora, Općinsko vijeće Zavidovići je konstituisano 30.12.2020.g., što je u skladu sa rokovima koje propisuje Poslovnik o radu Općinskog vijeća, tj. konstituisano je u roku od 30 dana nakon potvrđenih izbornih rezultata od strane Centralne izborne komisije BiH.

Na lokalnim izborima održanim 2020. godine u Općinsko vijeće Zavidovići izabrano je 29 vijećnika, a u Općinskom vijeću participira devet političkih subjekata. SDP je osvojila 7 mandata, SDA 6 mandata, NBL 5 mandata, A-SDA 3 mandata, SBB 2 mandata, Stranka za BiH 2 mandata, GDS BIH 2 mandata, PDA 1 mandat i Stranka penzionera/umirovljenika 1 mandat. U odnosu na prošli mandat (2016. – 2020.) vodeća politička partija SDA je izgubila pet mandata, dok je SDP zadržao isti broj mandata kao i na prošlim izborima, sedam. Od 29 vijećnika novi saziv OV ima samo dvije žene.

Sredinom juna mjeseca vijećnici Admir Mujkić – GDS , Admir Fojnica – SBB i Samir Skejić – NBL su obavijestili OV da napuštaju svoje klubove i u narednom periodu će nastupati kao samostalni vijećnici.

Na samom početku mandata, izabrani načelnik, Hašim Mujanović, propustio je priliku da svoje viđenje provođenja politike i zadatih ciljeva u naredne četiri godine prezentuje lokalnom parlamentu i cjelokupnoj javnosti. Iako ekspoze ne predstavlja zakonsku, statutarnu ili poslovničku obvezu, zbog visokog stepena odgovornosti kojeg podrazumijeva funkcija načelnika, poželjno je poštovati dobre demokratke prakse i isti predstaviti građanima i građankama.

Godišnji program rada Općinskog vijeća jedan je od ključnih dokumenata kojim se definiraju smjernice za njegov rad i potiče učinkovitost, mjerljivost i transparentnost tog rada. Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Zavidovići nije definisan tačan rok za usvajanje godišnjeg Programa rada. Program rada Općinskog vijeća Zavidovići za 2021. godinu usvojen je na 2. sjednici Općinskog vijeća održanoj 26. februara 2021. godine. Programom rada planirano je realizirati 101 mjeru u 2021. Godini.

U prvoj polovini godine OV je bilo efikasno i razmatralo sve mjere iz Programa rada planiranih za ovaj period. U dosadašnjem radu OV napravljeni su pomaci za unapređenje kvalitete života građana. Od značajnijih mjera koje je vijeće usvojilo u ovom periodu ističu se:

Program rada OV za 2021. godinu, kao i Program rada načelnika – primljen k znanju, Prijedlog plana kapitalnih investicija Općine Zavidovići za period 2021. – 2025., Akcioni plan implementacije Strategije integriranog razvoja Općine Zavidovići za period 2017. – 2026. za 2021 godinu, Plan i program rekonstrukcije i održavanja lokalnih cesta za 2021.g , više izvještaja i dr. Izostale su mjere koje se bave ključnim pitanjima mladih ljudi u Zavidovićima.

Budžet općine Zavidovići po prvi put je proglasio načelnik općine u zakonskom roku, na dan 01.04.2021.godine. Iako je na drugoj sjednici OV , održanoj 25.01.2021., usvojen Nacrt Budžeta za 2021.godinu OV nije zasjedalo tokom pandemije sve do kraja maja. Zbog problema izazvanih pandemijom korona virusa na trećoj sjednici OV je donijelo dopunu Poslovnika o radu OV u kojem se definira kada se OV može sastati u slučaju pandemije, epidemije isl. , tako da su se otklonile prepreke za budući rad u vanrednim okolnostima, epidemija ili pandemije.

Budžet je usvojen u iznosu od 12.361.399,00 KM i u odnosu na 2020. godinu gotovo je identičan. Za Općinu Zavidoviće karakteristično da se za plate i naknade za zaposlene potroši oko 25% Budžeta, što je u odnosu na druge općine i gradove velika ušteda budžeta. Analizirajući budžete u posljednjih nekoliko godina nastavljen je kontinuitet jednakih primitaka i izdataka na godišnjem nivou. Iako je budžet usvajan u vrijeme pandemije nije došlo do smanjenja prihoda. Kapitalni izdaci su ove godine vrlo malo umanjeni.

Tekući transferi za MZ su umanjeni u odnosu na prošlu godinu i u ovoj godini je planirano 60.000 KM, što je zaista skromno i nedovoljno za rad MZ, a za podršku projektima u MZ –a planirano je 10.000 KM. Transfer za stipendije prema ministarstvima za boračka pitanja i obrazovanje je planiran u iznosu od 370.000 KM.

Ako usporedimo rad aktualnog Općinskog vijeća sa radom u prvih šest mjeseci prethodnog mandata vidljivo je da je u periodu prošlog mandata 2016.-2020. prvih šest sjednica održano do kraja marta mjeseca 2017., dok je za prvih šest mjeseci održano ukupno 9 sjednica. Prijedlog Budžeta i Program rada OV za 2017.g su razmatrani i usvojeni do kraja 2016.godine, što je u skladu sa zakonom i poslovnikom o radu OV.

Sjednice su održavane u prosjeku jednom mjesečno, ali zbog pandemije u martu i aprilu nije bilo sjednica OV. Sjednice OV su trajale u prosjeko 6 sati po sjednici, rasprave su bile duge i iscrpljujuće, a u prosjeku razmatrano je oko 20 tačaka dnevnog reda po sjednici. Najkraće vremena vijećnici su se zadržali na konstituirajućoj sjednici. Zapisnici sa sjednica se objavljuju javno na web stranici općine, nakon potvrđivanja zapisnika na sjednicama OV.

Centri civilnih inicijativa putem ovog izvještaja upućuju institucijama lokalne vlasti u Zavidovićima preporuke za unapređenje njihovog rada u narednom periodu:

● Poslovnikom o radu Općinskog vijeća nije definiran rok za usvajanje godišnjeg Programa rada, te je neophodno donijeti izmjene i dopune Poslovniku o radu OV i definirati okvirni rok za njegovo usvajanje, do kraja tekuće godine za narednu godinu.

● Program rada Općinskog vijeća za 2021. godinu ne sadržava mjere koje se bave pitanjima mladih. S obzirom da su CCI uputili Inicijativu za izradu dokumenta koji će se baviti ključnim pitanjima mladih u oblasti kulture, preporuka je da se u narednoj godini u Program rada uvrste aktivnosti i mjere za aktivnije učešće mladih u donošenju odluka kao, te unaprijede načini i metode komunikacije sa mladim ljudima u Zavidovićima.

● Iako web stranica općine sadrži dovoljno informacija o radu OV, preporuka je da se ubuduće informacije i zaključci sa sjednica OV objavljuju pomoću drugih kanala, putem društvenih mreža, kako bi mladi ljudi, koji uglavnom ne posjećuju zvanične web stranice, dobili informacije i na taj način, a čime bi se ostvarila dvosmjerna komunikaciju i mogućnost komentara, prijedloga i sugestija o zaključcima OV.

● Planiranje i donošenje Budžeta za 2022. trebalo bi okončati do kraja tekuće godine i nastaviti praksu usvajanja budžeta na temelju zakona. Programom rada OV za 2021. planirano je da se Budžet za 2022. usvoji u decembru, tako da je preporuka da se planirana dinamika usvajanja najvažnijeg akta lokalne samouprave u potpunosti poštuje.

● Što se tiče dužine trajanja sjednica i rasprava na sjednicama, preporuka je da se na Kolegiju postigne konsenzus oko najvažnijih tačaka dnevnog reda i mjera, kako bi sjednice bile efikasnije, kraće trajale, a rasprave se vodile u skladu sa poslovnikom o radu.

Detaljan izvještaj o monitoringu, možete preuzeti na OVOM linku.

Zdici.info