Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica

Dešavanja

Ova škola nalazi se na adresi Bilmišće 69 u Zenici. Iza sebe ima dugu historiju postojanja i rada. Izvela je mnoštvo generacija, a obrazovala je učenike ne samo sa Zeničko – dobojskog kantona, nego i šire: Srednjobosanskog kantona, Unsko – sanskog kantona, Bosansko – podrinjskog kantona… Škola obrazuje i radno osposobljava učenike uzrasta od 15. do 21. godine za zanimanja (PK cvjećar, PK i KV autolakirer, PK i KV bravar, PK i KV konfekcionar tekstila – krojač).

Škola je koncipirana tako da se u okviru svih postojećih zanimanja učenici obrazuju i radno osposobljavaju za polukvalifikovana i kvalifikovana zvanja. Ovakve programe mogu pratiti učenici za koje su programi drugih škola iz nekog razloga neadekvatni ili preteški (učenici iz redovnih škola koji imaju poteškoće u savladavanju predviđenog gradiva), kao i učenici sa poteškoćama u razvoju, koje podrazumijevaju kombinovane smetnje, intelektualne teškoće, poremećaje iz autističnog spektra i sl. Specifičnost rada ove škole ogleda se u alternativnom i inkluzivnom pristupu u radu.

Pod pojmom alternativni pristup podrazumijeva se da učenici kroz prilagođene programe i radno osposobljavanje imaju mogućnost sticanja diplome o stručnoj osposobljenosti, sa kojom se mogu ravnopravno sa drugim školama prijaviti na tržište rada. Inkluzivni pristup podrazumjeva, da pored  učenika sa posebnim potrebama, uključuje i djecu iz redovnih škola.

Pored općih i stručno-teorijskih predmeta, učenici pohađaju i praktičnu nastavu, koja čini veoma bitan dio njihovog školovanja. Sva praktična nastava se izvodi u školskim prostorijama, namjenski opremljenim za realizovanje praktične nastave. Značajno mjesto u odgojno – obrazovnom radu ima stručni tim škole, kojeg između ostalih, čine defektolozi i socijalni radnik.

Stručni tim ima ključnu ulogu u opservaciji učenika, izboru adekvatnog zanimanja, praćenju rada i napretka učenika, procjeni učeničkih dostignuća i ishoda školovanja.

Pored redovne nastave škola nudi i različite vannastavne aktivnosti, a u cilju zadovoljavanja učeničkih potreba za druženjem, zabavom, rekreacijom i učenjem.

Zdici.info