Proglašen Budžet općine Zavidovići za 2021. godinu u iznosu od 12.361.399,00 KM

Dešavanja

Krajem mjeseca marta 2021. godine planirano je održavanje 3. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići na kojoj je, pored ostalih bitnih tačka, trebao biti razmatran i Prijedlog Budžeta općine Zavidovići za 2021. godinu. Sjednice Općinskog vijeća zakazuje Kolegij Općinskog vijeća a na sjednici Kolegija održanoj 23.03.2021. godine jednoglasno je usvojen Zaključak o odlaganju zakazivanja 3. sjednice Općinskog vijeća u narednih 14 dana zbog izdatih naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje se odnose na zabranu okupljanja više od 20 osoba u zatvorenom prostoru.

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća nije ostavljena mogućnost održavanja online i telefonskih sjednica.

Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH predviđa usvajanje budžeta od strane vijeća u prvih 90 dana budžetske godine a ukoliko vijeće ne usvoji budžet u navedenom roku načelnik isti proglašava.

Obzirom da je održavanje 3. sjednice Općinskog vijeća odgođeno a Prijedlog Budžeta se neće razmatrati u zakonski predviđenom roku, koristeći se zakonskim mogućnostima Općinski načelnik Dr. sci. Hašim Mujanović 01.04.2021. godine proglasio je Budžet općine Zavidovići za 2021. godinu u iznosu od 12.361.399,00 KM.

Važno je napomenuti da je Budžet usaglašen sa predstavnicima svih političkih partija koje participiraju u Općinskom vijeću Zavidovići a vodilo se računa i o konstruktivnim i dobronamjernim prijedlozima i sugestijama koje su građani iznijeli u provedenoj javnoj raspravi.

Budžet je sačinjen u skladu sa pretpostavljenim prilivom sredstava imajući u vidu trenutno stanje pandemije Coronavirusa a isti će biti javnosti dostupan kroz „Službeni glasnik Općine Zavidovići“ na službenoj web stranici.

Izvorni Članak: www.zavidovici.ba