Predstavljamo kandidate SDP-a za Općinsko vijeće Zavidovići

Sponzorisano

Općinska organizacija Socijaldemokratske partije Zavidovići na predstojećim lokalnim izborima, pored kandidata za načelnika Općine Zavidovići, građanima naše Općine ponudit će i listu od 34 kandidata za Općinsko vijeće Zavidovići.

Na listi SDP-a nalaze se neka stara i provjerena imena, dokazane patriote i ljudi koji vole naš grad i općinu. Osim njih na listi se nalazi i nekoliko novih imena koji su osvježenje za političku scenu naše Općine.

Preko 70% kandidata su visoko obrazovani kadrovi, koji se spremno i odlučno stavljaju na raspolaganje građanima Općine Zavidovići.

Nosilac liste je Ferid Kaknjašević, ljekar, specijalista ginekologije i akušerstva.

1. Ferid Kaknjašević – Nosilac liste SDP Zavidovići za Općinsko vijeće

Rođen 1962. godine. Osnovnu i srednju školu završava u Olovu. Godine 1988. završava studij medicine u Sarajevu. Po završetku studija zaposlenje nalazi u Domu zdravlja Zavidovići. Izbijanjem ratnih dejstava i agresije na BiH, zajedno sa kolegama se uključuje u organizaciju i sprovođenje zdravstvene zaštite u ratnim okolnostima u okviru zavidovićke Ratne bolnice. U toku rata obnaša dužnost komandanta sanitetskog tima 4.manevarskog bataljona III Korpusa Armije BiH, i biva teško ranjavan. Godine 1999.uspješno završava specijalizaciju iz Ginekologije i akušerstva. Radni vijek u struci provodi u JU Dom zdravlja Zavidovići i Dom zdravlja sa stacionarom Žepče na poslovima ljekara opće prakse i ljekara specijaliste. Vlasnik je privatne ginekološke ordinacije u kojoj radi i danas. Društveno aktivan u KUD Zavidovići kao član UO. Politički aktivizam ostvaruje u okviru SDP BiH. Kao izabrani zvaničnik SDP BIH na izborima bio vijećnik u OV Zavidovići u jednom mandatnom periodu i poslanik u Skupštini ZDK u jednom mandatnom periodu. Oženjen, otac dvoje djece.

2. Gordana Burkić

Rođena 1957. godine. Osnovnu i srednju školu uspješno završava u Sarajevu. U prošlosti bila aktivna i istaknuta sportistkinja gdje ostvaruje prepoznatljive rezultate i uspjehe. Društveno aktivna u svim sferama života zajednice. Naročito se ističe u humanitarnom radu i pomoći, gdje već 23 godine volontira u humanitarnim orrganizacija. Akcenat njene pomoći kroz volonterski humanitarni rad je na pomoći mladima i njihovom obrazovanju. Dobitnica brojnih priznanja, od kojih se izdvaja Spomen plaketa općine Zavidovići za doprinos u sferi humanitarnog rada. Osobine koje je karakterišu su poštovanje, druželjubivost, osjetljivost i suosjećanje, marljivost i savjesnost, inicijativa i sklonost kreativnosti, ustrajnost u postizanju cilja. Aktuelna je vijećnica u Općinskom vijeću Zavidovići. Udata, majka jednog djeteta.

3. Haris Hodžić

Rođen 1992. godine. Diplomirani ekonomista. Diplomirao na Univerzitetu u Zenici. Dobitnik priznanja Zlatni student. Zaposlen u JP „BH Telecom“ kao menadžer velikih korisnika. Potpredsjednik OO SDP BiH i dugogodišnji Predsjednik Foruma mladih OO SDP BiH Zavidovići. Društveno aktivan. Aktuelni predsjednik Savjeta MZ Rujnica. Oženjen, otac jednog djeteta.

4. Igor Šimšić

Rođen 1976. godine. Poslije osnovnog i srednjeg obrazovanja, stiče stručno zvanje diplomirani pravnik sa studijskim programima: Pravo Evropske unije i Opšte pravne nauke. Aktivan je u društvenom životu naše opštine i šire, u oblastima kulture, sporta, omladinske politike i međunarodne saradnje. Volonter lokalnog Crvenog križa i sudionik u brojnim humanitarnim aktivnostima. Angažmanom u domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama bio je tvorac, realizator, saradnik i monitor na mnogim projektima domaćih i međunarodnih donatora. Pobjednik takmičenja za najuspješniju poslovnu ideju 2014. godine (USAID BiH, Centar za istraživanje i studije GEA, Univerziteti: Sarajevo, Mostar i Banja Luka). Zaposlen u JP „ŠPD ZDK“ d. o. o. Zavidovići. Sekretar OO SDP BiH Zavidovići i aktuelni vijećnik u Općinskom vijeću Zavidovići. Oženjen, otac dvoje djece.

5. Armina Burkić

Rođena 1983. godine. Osnovno obrazovanje završava u SR Njemačkoj. U tom periodu aktivno se bavi sportskim aktivnostima, triatlonom i na takmičenjima ostvaruje niz uspeha i odličnih rezultata. Srednje usmjereno obrazovanje uspješno završava u Zavidovićima. Visoko naobrazbu stiče na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu u zvanju prof.sociologije. Tokom studiranja aktivno sudjeluje u radu studentske asocijacije. Na Lokalnim izborima održanim 2008.godine, bila kandidatkinja na listi OO SDP BiH Zavidovići. Voloterski i radno bila angažovana u JU Gimnazija „prof.Rizah Odžačkić“ kao profesor sociologije i JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići kao referent u Info Centru Spomenika prirode Tajan. Obnašala niz funkcija u obrazovnim institucijama. Aktivna u društvenom životu zajednice. Aktivno se koristi njemačkim jezikom. Udata, majka dvoje djece.

6. Alen Zečić

Rođen 1975.godine. Osnovnu i srednju školu završio u Zavidovićima. Po struci je dipl.ekonomista. Visoko obrazovanje stiče na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Radno iskustvo i angažman u struci sticao je u Pro Credit bank BiH i Elektroprivredi BiH. Trenutno zaposlen u JP „Elektroprivreda BiH“, Poslovnica Tešanj. Aktivan je u društvenom životu naše općine, u oblastima kulture, sporta i humanitarnog rada. Bio je pokretač brojnih akcija u lokalnoj zajednici. Dobrovoljni davalac krvi je pri lokalnoj organizaciji Crvenog križa Zavidovići, gdje je darivao krv više od 30 puta. Oženjen, otac dvoje djece.

7. Galjina Francevna Guljević

Rođena 1965.godine. Osnovno, srednje i visoko obrazovanje i zvanje ljekara završava u tadašnjem SSSR-u. Udajom, dolazi u našu državu i postaje državljanka BiH. Uspješno završava specijalizaciju iz oblasti porodične medicine. Aktivan je član ljekarskih komora svih nivoa. Dugi niz godina usavršavala se u sferi zdravstva kroz razne edukacije u BiH i inostranstvu. Svoj radni vijek u BiH provodi u JU Dom zdravlja Zavidovići, gdje je i trenutno zaposlena kao ljekar specijalista porodične medicine. Aktivna je u društvenom životu zajednice posebice u oblasti humanitarnog rada i aktivizma ženske populacije. Dogogodišnji član i aktivista Foruma žena OO SDP BiH Zavidovići. Majka dvoje djece.

8. Radosav Petrović

Rođen 1955 godine. Osnovnu i Srednju školu završio u Zavidovićima. Zvanje Inžinjera organizacije rada stekao na Univerzitetu u Novom Sadu. Cijelim radnim angažmanom vezan za IP Krivaja u kojem obavlja niz različitih poslova. U javnom i društvenom životu radio sam i djelovao u mnogo sfera. Početak aktivizma vezan je za sindikalno djelovanje, gdje određeni broj godina i profesionalno djeluje. Niz godina, aktivan je i u sportskim djelatnostima, od aktivnog igranja u mlađima kategorijama NK „Krivaja“ Zavidovići do obnašanja funkcija dugogodišnjg člana Uprave nogometnog kluba u više saziva. Danas aktivan član Sekcije veterana NK „Krivaja“ Zavidovići. U društveno-političkom dijelu najveći dio svojih aktivnosti posvetio je lokalnoj zajednici kao vijećnik u više mandata i nekadašnji Predsjedavajući OV Zavidovići. Rad, znanje, iskustvo, poznavanje rada lokalne samouprave zasigurno su dio onog što ovaj kandidat nudi. Oženjen, otac dvoje djece.

9. Senada Camdžić

Rođena 1974.godine. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, smjer finansijsko-računovođstveni. Nakon završenog studija, educirala se iz oblasti ekonomskih poslova. Aktivno angažovana u nevladinom sektoru. Učestvovala u brojnim aktivnostima i projektima podrške mladima u lokalnim zajednicama i afirmaciji osoba ženskog pola u društvu. Edukovana za pisanje i izrade projekata i projektnih prijedloga. Akcenat svoga djelovanja stavlja na program društveno-ekonomskog razvoja, razvoja privrede, privlačenja investitora i otvaranje radnih mjesta, osiguranje finansijskih sredstava za unapređenje rada i kvaliteta iz oblasti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture, sporta i turizma. Trenutno zaposlena kao računovođa u osnovnoj i srednjoj školi. Majka jednog djeteta.

10. Hamdo Džinić

Rođen 1981.godine. Završio Srednju tehničku školu u Zavidovićima a potom i Šumarski fakultet u Sarajevu. Zaposlen je u JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići. Odgovoran, poduzetan i uvijek spreman na saradnju. Aktivista i pokretač brojnih akcija u svojoj lokalnoj zajednici. Živi u Vozući, oženjen i otac dvoje djece.

11. Emira Đerzić

Rođena 1967.godine. Osnovnu školu završila u Vozućoj. Srednju upravnu školu u Zavidovićima, gdje stiče zvanje upravni tehničar. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenutno nezaposlena, korisnik porodične penzije. Angažovana u mnogim sferama društveno-političkog života zajednice. Volonterski angažovana kao pravni savjetnik u Timu volontera pomoći radnicima na ostvarivanju radničkih prava. Dugogodišnji je član i aktivista Foruma žena OO SDP BiH Zavidovići. Dvadeset i pet godina samohrana majka, majka dvoje djece.

12. Hasan Hasić

Rođen 1966. godine. Osnovnu školu završio u Kovačima, Srednju ekonomsku školu u Zavidovićima. Ekonomski fakultet je završio na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Prvo radno iskustvo stiče u IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići. Radno angažovan tokom proteklog perioda bio je i u Federalnom ministarstvu finansija F BiH (1995. do 2006. godine), Upravi za indirektno oporezivanje BiH (2006. do 2011. godina) i JP „ŠPD ZDK“ d. o. o. Zavidovići (2011. do 2016. godine na poslovima izvršnog direktora za ekonomske poslove), gdje je i trenutno zaposlen. U toku radne karijere se educirao za rad u organima uprave i uspješno završio razne seminare iz oblasti javnih prihoda i finansija. U poslijeratnom periodu bio aktivan u upravi Nogometnog kluba „Krivaja“ Zavidovići. Tokom agresije bio pripadnik Armije RBiH. Aktuelni je vijećnik u OV Zavidovići. Oženjen, otac jednog djeteta.

13. Erna Šabić

Rođena 2000.godine. Osnovnu i Srednju školu (JU Gimnazija „prof.Rizah Odžačkić“) završila u Zavidovićima. Studentica Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu, odsjek Kompjuterske i informacijske tehnologije. U 12-godišnjoj rukometnoj karijeri, bila članica ŽRK „Krivaja“ Zavidovići i član Nacionalne selekcije, ženske rukometne reprezentacije BiH. Učestvovala u brojnim aktivnostima i projektima podrške mladima u lokalnim zajednicama. Obavljala dužnost PR menadžera Lokalnog omladinskog tima Zavidovići i člana Upravnog odbora Omladinske Banke. Trenutno obavlja dužnost Predsjednice Foruma mladih OO SDP BiH Zavidovići.

14. Hakija Mujanović

Rođen 1958.godine. Osnovnu i srednju školu završio u Zavidovićima. Po zanimanju je upravni tehničar. Cijeli svoj radni vijek proveo u Zavidovićima. Penzioner. Radio u organima lokalne uprave, općini Zavidovići, na mjestu Viši referent ovjere potpisa, prepisa i rukopisa. Za svoj rad, uspješnost i postignute rezultate više puta nagrađivan. U toku rada, sindikalno aktivan, član sindikalnih organa općinske uprave. U periodu rada i umirovljenja aktivan sudionik raznih aktivnosti društveno-političke zajednice. Poznat po svojoj susretljivosti i spremnosti na pomoć našim sugrađanima. Osobine koje ga karakterišu i po kojima je prepoznatljiv u našoj zajednici Aktuelni je vijećnik u OV Zavidovići. Oženjen, otac dvoje djece.

15. Šemsudin Skejić

Rođen 1955.godine. Osnovnu školu završio u Hajderovićima, Srednju Mašinsku tehničku školu u Zenici. Visoko obrazovanje završio na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, gdje stiče zvanje dipl.inž.mašinstva. U toku profesionalne karijere obavljao niz odgovornih i rukovodnih funkcija u preduzećima i organima u kojima je bio zaposlen (profesor mašinske grupe predmeta u Srednjoj mašinskoj tehničkoj školi, rukovodilac grupe mašinskih instalacija i projektant IP „Krivaja“ Zavidovići, direktor DC „Inžinjering“, pomoć.gen.direktora za investicionu gradnju, tehnički direktor Tvornice montažnih kuća ). U organima uprave lokalne zajednice obavljao funkcije Sekretara Sekretarijata za privredne i društvene djelatnosti, kao i člana Izvršnog odbora općine Zavidovići. Ogroman doprinos dao u borbi od agresije na BiH, gdje je ratni put završio kao Komandant 1.bataljona 318.b.b. Armije RBiH. Specifičnosti profesionalne karijere obilježili su uspjesi i rezultati u izvršavanju obaveza na odgovornim i važnim funkcijama. Direktno i indirektno učestvovao u primjerima uspješne privatizacije dijelova preduzeća koja i danas uspješno posluju i rade. Oženjen, otac dvoje djece.

16. Maja Bajramović

Rođena 1972.godine. Osnovnu i srednju školu završila u Zavidovićima. Po zanimanju je geodetski tehničar. Od 1993.godine zaposlena je u organima lokalne uprave, općini Zavidovići, u Službi za katastar, imovinsko pravne poslove i urbanizam. Njen životni moto i društveni cilj je borba za ravnopravnost i jednakost svih ljudi. Udata, majka dvoje djece.

17. Alen Menzilović

Rođen 1986.godine. Osnovno i srednje obrazovanje završio u Zavidovićima. Visoko obrazovanje stekao na Šumarskom fakultetu u Sarajevu i stekao zvanju inžinjer šumarstva. Društveno aktivan. Aktuelni predsjednik Savjeta MZ Donji Gostović. Radno iskustvo sticao u JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići. Trenutno zaposlen u poštanskom i transportnom preduzeću. Veliki borac za očuvanje i promociju kulturno-historijskog naslijeđa naše općine i naših naroda. Posjeduje najveću privatnu zbirku kulturno-historijske baštine, predmeta i starina, na području naše općine. Kao hobi, u slobodno vrijeme bavi se izradom maketa i minijatura autentičnih bosanskih kuća iz svih razdoblja naše prošlosti. Oženjen, otac jednog djeteta.

18. Elma Imamović

Rođena 1988. godine. Osnovnu školu završila u Vozućoj. Srednju školu u Srednjoj tehničkoj građevinskoj školi u Zavidovićima. Visoko obrazovanje stekla na Univerzitetu u Bihaću, Tehničkom fakultetu. Po struci je dipl.inž. građevinarstva. Dio radnog vijeka provela u Krivaja Metali d.o.o. – Projektni Biro. Trenutno zaposlena u Projektnom birou Altea d.o.o. Zenica. Učestvovala u brojnim aktivnostima i projektima podrške mladima u lokalnim zajednicama i afirmaciji osoba ženskog pola u društvu. Osobine koje je karakterišu su savjesnost, stručnost i odgovornost u radu, komunikativnost, te visoka sposobnost timskog rada.

19. Dženan Starčević

Rođen 1982.godine. Osnovnu i srednju školu završio u Zavidovićima. Na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije, Univerziteta u Sarajevu stekao zvanje dipl.inž.saobraćaja. Poslije završenog fakuteta zaposlen u privatnom sektoru na poslovima oblasti saobraćaja i osiguravajućih društava. U dosadašnjem poslovnom angažamanu obavljao niz rukovodećih funkcija u privatnom sektoru. Stalni sudski vještak iz oblasti saobraćaja od 2012 godine do danas. Redovan učesnik savjetovanja i seminara koji se organizuju iz oblasti saobraćaja i saobraćajne struke u BiH i inostranstvu. Dobrovoljni davalac krvi pri lokalnoj organizaciji Crvenog križa Zavidovići.

20. Dijana Hasanagić

Rođena 1988.godine. Osnovnu i srednju školu završila u Zavidovićima. Diplomirala na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, Odsjek za bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost, te stiče zvanje profesora bosanskog /hrvatskog/ srpskog jezika i književnosti. Društveno i politički aktivna od mladih dana. Članica mnogih NVO-a sa područja općine i dugogodišnji član OO FOM i SDP BiH Zavidovići. Trenutno zaposlena u OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila i OŠ „Alija Nametak“ Pehare, Zenica. Udata, majka jednog djeteta.

21. Muhamed Balić
Rođen 1986.godine. Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Poslije školovanja sticao radno iskustvo. Obavlja preko 10 godina poslove u finansijskom sektoru, bankarstvu. Trenutno je zaposlen u Asa banka dd Sarajevo, na poziciji Voditelj podružnice Zavidovici, Žepce i Maglaj. Aktivan sudionik raznih aktivnosti u životu društveno-političke zajednice. Oženjen, otac jednog djeteta.

22. Jasmin Hasić

Rođen 1987.godine. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završava u svom gradu, nakon čega odlazi u Sarajevo gdje završava Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Nakon završetka školovanja aktivirao se u SDP BiH gdje je obnašao razne funkcije od potpredsjednika Forum mladih OO SDP BiH Zavidovići do sekretara Općinske organizacije. Danas je član Predsjedništva OO SDP BiH Zavidovići i član Kantonalnog odbora SDP BiH ZE-DO kantona. Uspješno pohađao Akademiju socijalne demokratije Foruma lijeve inicijative iz Sarajeva(2015), Regionalnu političku školu “Vučko” u organizaciji Friedrich-Ebert-Stiftung Bosnien & Herzegowina(2018), Trening trenera u organizaciji NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE FOR INTERNATIONAL AFFAIRS / Nacionalni demokratski institut u Bosni i Hercegovini Sarajevo (2020). Obavljao je funkciju općinskog vijećnika u mandatu (2012-2016). Angažovan je u društvenom životu našega grada kroz razne vrste projekata.

23. Ajla Fejzić

Rođena 1998.godine. Osnovnu školu završila u Zavidovićima. Srednjoškolsko obrazovanje uspješno završava u Srednjoj tehničkoj školi u Zavidovićima i stiče zvanje elektrotehničar računarske tehnike i automatike. Po završetku srednje škole upisuje Politehnički fakultet u Sarajevu, gdje uspješno privodi kraju studij Građevinarstva (apsolvent). Učestvovala u brojnim aktivnostima i projektima podrške mladima u lokalnim zajednicama i afirmaciji osoba ženskog pola u društvu. Dugogodišnji volonter u HO „Osmijeh“ i MDD Merhamet Zavidovići.

24. Najdan Starčević

Rođen 1986.godine. Osnovno i srednje obrazovanje završio u Zavidovićima. Zvanje profesora historije stekao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Već dugo vremena društveno-politički aktivan kako u SDP BiH, tako i u nevladinom sektoru. Od djetinjstva se bavio sportom, a svoje najveće sportske uspjehe ostvario je kao šahista. Nastupa za ŠK Krivaja Zavidovići već više od 20 godina, kroz razne starosne takmičarske selekcije. Najveći ostvareni uspjeh je juniorske vicešampionska titula BiH u pojedinačnoj konkurenciji. Poslovno, kao profesor historije predavao u zavidovićkim osnovnim i srednjima školama. Trenutno zaposlen u MSŠ Maglaj. Dugogodišnji je novinar na lokalnom radiju 1503 Zavidovići. Član je više udruženja građana, a trenutni je i Predsjednik ŠK Krivaja Zavidovići. Otac jednog djeteta.

25. Adi Mahovac
Rođen 1991.godine. Osnovnu školu završio u Zavidovićima. Takođe, srednjoškolsko obrazovanje uspješno završio u našem gradu u JU Gimnazija „prof.Rizah Odžačkić“. Diplomirao studij radiološke tehnologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Zaposlen u JU Dom zdravlja Zavidovići kao dipl.inž.medicinske radiologije. Dugi niz godina usavršavao se u sferi zdravstva kroz razne edukacije širom BiH. Aktivan je u društvenom životu naše općine, u oblastima kulture, sporta i humanitarnog rada. U sportskim kolektivima NK Krivaja i ŽRK Krivaja Zavidovići angažovan duži niz godina kao službeni fiziterapeut. Član je brojnih NVO-a u općini, u kojima aktivno djeluje.

26. Zerina Hodžić

Rođena 1992.godine. Osnovu i srednju školu uspješno završila u Zavidovićima. Po zanimanju je ekonomski tehničar. Trenutno je zaposlena kao menadžer u restoranu Avangarde. Učestvovala u brojnim aktivnostima i projektima podrške mladima u lokalnim zajednicama i afirmaciji osoba ženskog pola u društvu. Osobine koje je karakterišu su odgovornost, pedantnost, organizacijske sposobnosti i komunikativnost, o čemu svjedoči i uspješnost privrednog društva kojim rukovodi. Udata.

27. Bajro Javrić

Rođen 1961.godine. Osnovnu školu završio u Ribnici. Srednju školu u JU Gimnazija Zavidovići. Zvanje pravnika stiče završenjem Više upravne škole u Sarajevu. Cijeli svoj radni vijek obavlja u Sekretarijatu i Ministarstvu unutrašnjih poslova, Policijskoj upravi i stanici Zavidovići. Tokom agresije bio pripadnik policijskih struktura i Armije RBiH. Društveno angažovan. Po okončanju rata, bio Predsjednik Savjeta MZ Ribnica, pod čijim vođstvom su uspješno realizovani brojni projekti obnove infrastrukture i povratka. Aktivno učestvovao u sportskim aktivnostima, posebno organizovanju sportskih manifestacije. Jedan od osnivača malonogometnih klubova i malonogometnih takmičenja na našoj općini. Poznat po svojoj susretljivosti i spremnosti na pomoć našim sugrađanima. Osobine koje ga karakterišu i po kojima je prepoznatljiv u našoj zajednici. Oženjen, otac dvoje djece.

28. Begija Sinanović-Mulahusić

Rođena 1992.godine. Osnovnu školu je pohađala u Gostoviću. Nakon osnovne škole uspješno završava Srednju tehničku školu u Zavidovićima i stiče zvanje ekonomski tehničar. Visoku naobrazbu stiče na Filozofskog fakultetu Univerziteta u Zenici na Odsjeku za bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost. Pripravnički staž u trajanju od devet mjeseci obavila je u Srednjoj mješovitoj školi u Zavidovićima. Profesorica je bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i književnosti bez zaposlenja u struci. Trenutno je zaposlena u konfekcijskom preduzeću „Ziko“ Zavidovići. Društveno i politički aktivna od mladih dana. Članica mnogih NVO-a sa područja općine i dugogodišnji član OO FOM i SDP BiH Zavidovići. Bavi se pisanjem i lektorisanjem knjiga. Udata.

29. Rifet Begić

Rođen 1957.godine. Osnovnu školu završava u Hajderovićima. Stiče zvanje arhitektonsko građevinskog tehničara završetkom srednje škole u Derventi. Najveći dio radnog vijeka provodi u IP Krivaja Zavidovići, DC Inžinjering, na poslovima projektovanja i izvođenja. Do penzionisanja, bio angažovan kao projektant i šef radilišta u privatnim kompanijama i preduzećima. Početkom agresije na našu zemlju, stavlja se na raspolaganje odbrani naše općine i BiH, kao pripadnik Patriotske lige, kasnije i Armije RBiH. Činovan u čin kapetana Armije RBiH. Dugogodišnji aktivni šahista i član ŠK Krivaja Zavidovići. Posjeduje zvanje šahovskog majstorskog kandidata. Društveno aktivan. Aktuelni predsjednik Savjeta MZ Krivaja Smajlbašići. Oženjen, otac dvoje djece.

30. Safet Malić

Rođen 1952.godine. Osnovnu školu završio u Zavidovićima, Srednju medicinsku školu u Zenici. Zvanje Višeg sanitarnog tehničara stekao obrazovanjem na Višoj medicinskoj školi u Sarajevu. Radni vijek proveo u medicinskim ustanovama u Zavidovićima, JU Dom zdravlja Zavidovići i Republici Austriji, Bolnica Milosrdne braće u Lincu. Penzioner. Već duži niz godina društveno i politički aktivan. Dugogodišnji član i aktivista SDP BiH. Naročito aktivan u sferi humanitarnog rada i pomoći, čiji angažman je prepoznat od brojnih domaćih i međumarodnih organizacija. Dobitnik najvećih priznanja za doprinos u sferi humanitarnog rada (Plaketa općine Zavidovići, ZDK, Ministarstva inostranih poslova BiH, Ambasade BiH U R Austriji, MUP ZDK, naučno-obrazovnih ustanova, …). Značajna je njegova pomoć organizovana tokom agresije na BiH i tokom elementarnih nepogodna 2014.godine. Aktivan član brojnih udruženja i fondacija. U slobodno vrijeme, kao hobijem bavi se slikarstvom. Poznat po svojoj susretljivosti i spremnosti na pomoć našim sugrađanima. Osobine koje ga karakterišu i po kojima je prepoznatljiv u našoj zajednici. Oženjen, otac dvoje djece.

31. Almina Sinanović

Rođena 1992.godine. Osnovu i srednju školu uspješno završila u Zavidovićima. Po zanimanju je ekonomski tehničar. Učestvovala u brojnim aktivnostima i projektima podrške mladima u lokalnim zajednicama i afirmaciji osoba ženskog pola u društvu. Osobine koje je karakterišu su poštovanje, druželjubivost, osjetljivost i suosjećanje, marljivost i savjesnost, inicijativa i sklonost kreativnosti, ustrajnost u postizanju cilja. Trenutno zaposlena u preduzeću Mobi Trend d.o.o. Žepče.

32. Selvedin Mehanović

Rođen 1980. godine. Osnovnu i srednju školu završava u Zavidovićima. Uspješno završava školovanje na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, gdje dobija zvanje dipl.ekonomiste finansijskog računovođstva. Radni vijek provodi u preduzećima: Prevoz putnika d.o.o. Zavidovići, EuroSplet d.o.o. Banja Luka. Trenutno zaposlen u preduzeću MGV Gradnja d.o.o. Zavidovići. Oženjen, otac jednog dijeteta.

33. Minela Omerašević

Rođena 2001.godine. Pohađala osnovnu i srednju školu u Zavidovićima. Završila školovanje sa odličnim uspjehom za koje je više puta pohvaljivana i nagrađivana. Stekla zvanje Tehničar drumskog saobraćaja. Budući student. Nakon završetka srednjoškolskog školovanja angažovala se u SDP BiH kroz Forum mladih OO SDP BiH Zavidovići. Kao veoma aktivan član SDP BiH našla se na listi kandidata za Općinsko vijeće kao najmlađa kandidatkinja. Iako mlada karakterišu je izrazite emocionalne, intelektualne i voljne karakterne osobine.

34. Hasib Imširović

Rođen 1983.godine. Po zanimanju je diplomirani pravnik. Trenutno zaposlen u JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići kao Referent u Info centru Spomenika prirode Tajan. Aktivan sudionik raznih aktivnosti društveno-političke zajednice, posebice u aktivnostima sa mladim. Angažovan kao trener u Školi nogometa NK Krivaja Zavidovići, gdje radi sa najmlađim uzrasnim kategorijama. Aktivan u Mjesnoj zajednici Dubravica na projektima omladinskog aktivizma. Pripadnik šehidske porodice. Oženjen, otac dvoje djece.

Zdici.info