Potpisani ugovori za sanaciju komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni „Ekonomija – Batvice“ i za modernizaciju cesta na području MZ „Kovači“

Dešavanja

Gradonačelnik Hašim Mujanović potpisao je ugovore sa najpovoljnijim ponuđačem „Porobić“ d.o.o. Zavidovići za izvođenje radova na sanaciji komunalne infrastrukture (cestovne) u Poslovnoj zoni „Ekonomija – Batvice“ i modernizaciji cesta na području MZ „Kovači“. Ugovori su potpisani nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača u zasebnim postupcima javne nabavke. U Poslovnoj zoni planirana je sanacija postojeće saobraćajnice uklanjanjem postojećeg asfalta, zamjenom nosivog sloja kolovozne konstrukcije ugradnjom drobljenog kamenog materijala odgovarajuće granulacije sa potrebnim valjanjem a zatim izrada asfaltnog nosivohabajućeg sloja debljine 8 cm. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 88.242,93 KM. Sredstva su osigurana od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

U Mjesnoj zajednici „Kovači“ predviđena je modernizacija lokalnih cesta shodno potrebama mještana i iskazanim prioritetima od strane Savjeta ove Mjesne zajednice. Sredstva za ovu namjenu u iznosu od 9.794,33 KM osigurana su od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Nakon potpisivanja navedenih ugovora Gradonačelnik Hašim Mujanović zahvalio je Vladi Zeničko-dobojskog kantona na udovoljenim zahtjevima i prepoznatim potrebama mještana MZ „Kovači“ i zavidovićkih privrednika. Realizacijom ovih aktivnosti doprinijet će se boljim uslovima života i razvoju privrede u našem Gradu.

Zdici.info