Pogledajte snimku 11. sjednice Općinskog Vijeća

Dešavanja

U utorak, 12.09.2017. godine održana je 11. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići u Velikoj sali zgrade.

D n e v n i    r e d:

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za period 01.01. – 30.06.2017. godine (II kvartal).
(izvjestilac: Džeraldina Miličević, pomoćnik načelnika)
2. Prijedlog Odluke o dodjeli Plakete općine Zavidovići u 2017. godini.
3. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Počasni građanin općine Zavidovići u 2017. godini.
(izvjestilac po tačkama 2. – 3.: Jusuf Duraković, predsjednik Komisije za društvene djelatnosti, ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova)
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja poljoprivrede općine Zavidovići za period 2018. – 2023. godine, sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi.
5. Informacija o trenutnom stanju prikupljanja i odlaganja otpada na području općine Zavidovići.
6. Prijedlog Odluke o zauzimanju javnih površina sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi.
(izvjestilac po tačkama 4. – 6.: Izet Bašić, pomoćnik načelnika)
7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaćama, dodacima na plaću i naknadama plaća zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići.
(izvjestilac: Nermin Čahtarević, sekretar općinskog organa državne službe)
8. Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova rezervacije stolova za lokalne proizvođače na tržnici na malo “Zelena pijaca” u Zavidovićima,
(izvjestilac : Izet Bašić, pomoćnik načelnika)
9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju vodovodnog priključka na gradski vodovod “Suha” za mještane naseljenog mjesta “Gornji Sinanovići” na lokalitetu Mjesne zajednice Gostović.

10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju kolskog javnog nekategorisanog puta “Trebići” na lokalitetu Mjesne zajednice “Gostović”.
11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice javnog nekategorisanog puta “Vozuća – Brdo” na lokalitetu Mjesne zajednice “Vozuća”.
12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne rasvjete “Stipovići” na lokalitetu Mjesne zajednice Stipovići.
13. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi digitalnog katastra komunalnih uređaja za područje općine Zavidovići.
(izvjestilac po tačkama 9. – 13.: Remzo Sinanović, pomoćnik načelnika)
14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Akcioni plan realizacije Strategije integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2017. – 2026. za 2017. godinu sa Planom kapitalnih investicija Općine Zavidovići za period 2017. – 2019. godine.
(izvjestilac: Džeraldina Miličević, pomoćnik načelnika)
15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja – licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Zavidovići.
(izvjestilac : Remzo Sinanović, pomoćnik načelnika)
16. Informacija o stečaju Javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Zavidovići.
(izvjestilac : Nijaz Karahasanović, Općinski pravobranilac)
17. Inicijativa Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za određivanje nadležne općinske Službe za pitanje mladih i samostalno određivanje službenika/ce za pitanje mladih.
18. Inicijativa Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za formiranje Zdravstvenog savjeta/vijeća općine Zavidovići.
(izvjestilac po tačkama 17. – 18.: Nermin Čahtarević, sekretar općinskog organa državne službe)
19. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor na upražnjene pozicije predsjednika i članova u Upravnom odboru Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Zavidovići.
(izvjestilac: Idriz Alihodžić, pomoćnik načelnika)
20. Vijećnička pitanja i odgovori.

Zdici.info