Na današnji dan, oslobođena je planina Klek

Dešavanja

Klek je niska izdužena planina. Visoka je 777 metara. Njegovim sjevernim podnožjem teče rijeka Krivaja, koja se u Zavidovićima ulijeva u rijeku Bosnu. Blaže, južne padine Kleka spuštaju se u dolinu Gostovića. Klek se proteže se u dužini od 7 kilometara, s početkom od samog grada Zavidovići pa sve do mjesne zajednice Brezik, ka istoku. Njegova najviša točka iznosi 777 metara (Mahovski vis). Greda Kleka dominira nad slivovima rijeke Krivaje i rijeke Gostovića i nad gradovima Zavidovići i Zepče.

NA DAŠNJI DAN 1992 GODDINE.

Na dan prije akcije oslobođenja Kleka 09.06.1992 godine, prvi dan Kurban Bajrama, sa Kleka u popodnevnim satima agresor je gađao selo Potklečje i sam grad Zavidoviće.

Tom prilikom je pogodio munaru na džamiji u Potklečju sa dva projektila i od tada počinju intenzivnija borbena dejstva po gradu Zavidoviću. Ovaj datum je presudan dan za uže jezgro grada i čitavu općinu Zavidovići.

Potiskivanje jedinica SCA iz rejona Klek koji se uzdiže iznad samog grada u neposrednoj blizini centra grada i njegovo stavljanje pod kontrolu jedinica OpŠTO Zavidovići, koje se dogodilo 10.06.1992. godine, lokalni komandanti ocjenjuju presudnim za sudbinu grada Zavidovića.

Izvele su ga jedinice OpŠTO Zavidovići. Borbe su se dogodile na sjevernim padinama planine Klek koje je posjedao Gostovički bataljon SCA.

– Oslobađanje planine Klek je počelo u ranim jutarnjim satima drugi dan Kurban bajrama 10.6.’92.god (u 6 sati).
Planiranje oslobođenja grede Klek je bilo u strogoj tajnosti, čak ni borci nisu znali šta predstoji, a tek nakon stizanja i zauzimanja polaznih položaja komandiri su saopštili borcima ciljeve akcije.

Poznata je rečenica na motorolu Komandanta “Ziketa” “Vidimo se na 6-tom” što je bilo uvod za Oslobođenje Gostovićke doline. Klek je oslobođen za pola sata.

– Napad agresora u dolini Gostovića je počeo istog dana 1992 godine, tog dana je palo oko 300 granata raznih kalibara na sela: Sinanoviće, Borovnicu Lijevču,Bajvate Beše i Mahoje.

Agresor je u dolini Gostovića ubrzo zaposjeo selo Kučice. Stanovnici ovog sela su pretežno iselili u zaseoke Lovnice.

– Prva uzbuna zbog granatiranja i naleta aviona data je 11.6.1992.god u 7 sati i 21 min.
– Avio naleti su prestali nakon rezolucije UN-a o zabrani letova aviona.

Klek sa zapadne strane

Agresorsku jedinicu su činili vojnici koji dobro poznaju teren, koje je JNA pravovremeno dobro naoružala i takvoj im povjerila kontrolu nad ovim dominantnim grebenom nad gradom. Oslobođeni su značajni topografski važni objekti – tt 630 – Šumarnica.

No važnije od toga je da su oslobođena sela: Dragovac, Mravanj, Žioke, Petkovići.
Jedinice OpŠTO Zavidovići su došle u posjed dragocjenog ratnog plijena. Samo selo Petkovići je predalo 160 pušaka i dosta municije. U ovoj borbi su poginula dva, a teže su ranjeno tri borca Teritorijalne odbrane Zavidovići.

Poginuli su Ćazim Viković i Mirsad Mehić.

Postavljena je stalna linija odbrana pravcem: s. Marušići – tt 630 – tt 745 – Šumarnica – s. Žioke – s. Mahoje – s. Bajvati.

Za grad Zavidoviće iznenađenja više nije moglo biti ni sa te strane a stvorene su realne pretpostavke za dalja oslobodilačka djejstva u dolini rijeke Gostović do kojih će ubrzo doći. Jedinice OpŠTO Zavidovići, u prvoj polovini juna 1992. godine, ovladale su sa oko 80% teritorije planine Klek.

Zdici.info