JU „Dječiji vrtić“ Zavidovići raspisuje konkurs za prijem u radni odnos

Dešavanja

Javna ustanova „Dječiji vrtić“ Zavidovići raspisuje konkurs u prijem radni odnos za radno mjesto:

Pripravnik-profesor ili nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja, na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci
Opis poslova:

Odgajatelj obavlja i izvršava sljedeće poslove i radne zadatke:

u skladu sa programima odgojno-obrazovnog rada planira i programira svoj rad,
odgovoran je za realizaciju programa rada, programa odgojno obrazovnog rada i ispravno vođenje dokumentacije,
vodi svakodnevnu evidenciju djece u grupi,
vodi svakodnevne stručne pripreme za rad i piše pismene pripreme,
vodi popisanu evidenciju i dokumentaciju na način dat u pisanim uputama i po uputama rukovodioca odjeljenja i direktora,
učestvuje na seminarima i stručnim predavanjima i usavršavanjima,
uvodi inovacije u svoj rad,
lično preuzima i predaje djecu roditeljima i odgovoran je za njihov život i zdravlje,
vodi računa o zapažanjima roditelja i saopštava roditeljima svoje zapažanje o djeci,
svojim radom i ponašanjem nastoji da sjeca za vrijeme boravka u Vrtiću ostvare programske ciljeve i zadatke odgojno-obrazovnog rada,
pri svom radu sa djecom služi se savremenim pedagoškim metodama koristi sva didaktička sredstva koja ima na raspolaganju,
vodi, organizuje i planira sekcije,
izrađuje didaktička sredstva i igračke za rad,
brine se o estetskom i higjenskom izgledu prostorija u kojem borave djeca, te zajedničkim prostorijama Vrtića,
radi na svomstručnom usavršavanju i realizuje program individualnog i kolektivnog stručnog usavršavanja,
učestvuje u radu Stručnog vijeća i Stručnih aktiva,
organizuje, priprema i realizuje kulturne i javne programe i izložbe u Vrtiću i izvan njih,
obavlja i druge poslove iz područja svog rada po sugestijama i upustvima koordinatora i direktora.
Osnovna plata za 176 radnih sati iznosi 995,00KM.

IV

Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa.:

– Kandidat treba da ima navršenih 18 godina,

– Da je državljanin Bosne i Hercegovine

V

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa :

– Stručnu spremu: VSS, profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠS, nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja

– Radno iskustvo: 12 mjeseci u odgojno obrazovnoj ustanovi.

VI

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs (sa obaveznom naznakom adrese, e- mail-a i kontakt telefona) kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova, original ili ovjerena kopija:

Kraća biografija
Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS, profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠS, nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja)
Uvjerenje o državljanstvu
Izvod iz Matične knjige rođenih
Dokaz o radnom iskustvu
Ljekarsko uvjerenje
Uvjerenje o nekažnjavanju
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka
Dokumente pod tačkom 6., 7. i 8. kandidat dostavlja po izvršenom izboru, a prije stupanja u radni odnos.

VII

Napomena:

– Dokaz o radnom iskustvu (potvrde ili uvjerenja) moraju biti precizna i detaljna, te sadržavati sve bitne elemente koji nedvosmisleno ukazuju na traženo radno iskustvo.

– Sa kandidatima koji dostave urednu, blagovremenu i potpunu dokumentaciju obavit će se pismeni i usmeni stručni ispit, a o vremenu održavanja pismenog i usmenog stručnog ispita isti će biti blagovremeno obavješteni, telefonski ili putem e- mail-a (obavezno navesti kontakt telefon ili e-mail adresu).

– Literatura iz koje će biti pitanja za pismeni i usmeni stručni ispit, su važeća zakonska akta iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko- dobojskog kantona i Pedagoški standardi i normativi za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja Zeničko- dobojskog kantona), pitanja iz metodika („Metodika likovne kulture djece rane i predškolske dobi” Herceg, Rončević, Karlavaris, I izdanje 2010. i „Predškolska pedagogija“ Dr. Darinka Mitrović, IV izdanje 1980. ).

– Izabrani kandidati sa kojima se namjerava zaključiti Ugovor o radu dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje, Uvjerenje o nekažnjavanju i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka do početka stupanja u radni odnos.

– Probni rad nije predviđen

– Telefon na koji se mogu dobiti dodatne informacije je 032/879-375

VIII

Rok za podnošenje prijava: 8 (osam) dana od dana objavljivanja u nezavisnim novinama „Naša riječ“.

IX

– Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH (Sl. glasnik BiH, broj 49/06, 76/11 i 89/11) – Prijavu sa traženim podacima treba dostaviti putem pošte preporučeno, na adresu:

JU „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići

Ul. Prvomajska 9., 72220 Zavidovići

sa naznakom za „NE OTVARAJ- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

Preuzimanje

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

Izvorni Članak: zavidovici.ba