Javni oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava na ime pomoći u stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica

Dešavanja

Zahtjev za novčanu pomoć u svrhu stambenog zbrinjavanja podnosi se gradskoj službi nadležnoj za poslove boračko-invalidske zaštite grada Zavidovići uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova Oglasa.

Za sve informacije koje se odnose na uslove, način i postupak ostvarivanja prava na pomoć-dodjelu sredstava za rješavanje stambenog pitanja po Oglasu, zainteresovani kandidati mogu se obratit na Info centru i Odsjeku za pitanje boraca, raseljenih lica i povratnika grada Zavidovići.

PREUZIMANJE

Javni oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava na ime pomoći u stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica

Izvorni Članak: zavidovici.ba