Gradska uprava Zavidovići: Poziv na dostavljanje prijedloga za utopljavanje objekata kolektivnog stanovanja

Dešavanja

Shodno činjenici da je Gradsko vijeće usvojilo Budžet Grada Zavidovići za 2024. godinu, u kojem je predviđen i transfer za podršku stanarima zgrada kolektivnog stanovanja pri saniranju dotrajalih fasada, Gradonačelnik Hašim Mujanović poziva stanare da, Gradskoj upravi Grada Zavidovići, putem ovlaštenih predstavnika ili predsjednika skupa etažnih vlasnika u objektima kolektivnog stanovanja u Zavidovićima dostave informaciju o zainteresovanosti za učešće u ovom projektu . Na osnovu dostavljenih informacija planirat će se finansijska sredstva za ovu namjenu, te će se u skladu sa dostavljenim prijedlozima kreirati i Javni poziv za sufinansiranje projekta utopljavanja stambenih objekata kolektivnog stanovanja – stambenih i stambeno-poslovnih zgrada. U navedenom Javom pozivu detaljnije će biti precizirani uslovi za prijavu na isti.

Rok za dostavljanje prijedloga je 15 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja na web portalu Grada Zavidovići. Prijedloge je potrebno dostaviti na Pisarnicu Grada Zavidovići a u prijavi navesti tačnu lokaciju i naziv zgrade, predmjer i predračun radova iz Elaborata o sanaciji fasade urađenog i ovjerenog od strane pravnog lica registrovanog za djelatnost projektovanja kao i procentualnu spremnost stanara da učestvuju u finansiranju troškova sanacije dotrajale fasade na zgradi kolektivnog stanovanja.

Cilj Javnog poziva koji će biti objavljen na osnovu prikupljenih podataka je pružanje pomoći vlasnicima etažnih jedinica u objektima kolektivnog stanovanja u poboljšanju energetske efikasnosti zgrada, kao i ispunjavanju njihove zakonske obaveze za finansiranje investicionog održavanja zgrada čime se sprječava ili otklanja opasnost po život i zdravlje ljudi i obezbjeđuje sigurnost korisnika zgrade i okoline, te doprinosi poboljšanju izgleda Grada, manjoj potrošnji energenata, a shodno tome i manjoj emisiji štetnih plinova i poboljšanju kvaliteta zdravlja i života općenito.

Izvorni Članak: zavidovici.ba