Anketa građana o njihovim potrebama za linijski prevoz putnika na području Grada Zavidovići

Dešavanja

Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju Grada Zavidovići, na osnovu člana 24. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Sužbene novine Federacije BiH“, broj 28/06 i 2/10 ) i člana 5. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra (“Službene novine Federacije BiH”, broj 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15), u narednom periodu će sprovoditi aktivnosti na usklađivanju i registraciji novih redova vožnje linijskog prevoza putnika na području Grada Zavidovići.

U cilju što kvalitetnijeg i boljeg sagledavanja potreba građana Grada Zavidovića, Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju, sprovodi anketiranje građana o njihovim potrebama za linijski prevoz putnika na području Grada Zavidovići.

Pozivaju se svi građani, javne institucije, privredni subjekti, predstavnici mjesnih zajednica da uzmu učešće u anketi, iskažu svoje potrebe, kako bih imali što bolji uvid u stvarne potrebe građana za linijskim prevozom putnika na području Grada Zavidovića.

Popunjeni anketni list koji se nalazi u prilogu potrebno je predati na Info pult Grada Zavidovići ili dostaviti putem e-mail-a: [email protected]. Molimo Vas da isti dostavite do 01.06.2023.godine.

PREUZIMANJE

Anketni list

Izvorni Članak: zavidovici.ba